Privacy Beleid

Privacy Beleid

Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen ervan door onze naleving van dit privacybeleid (“Beleid”). Dit Beleid beschrijft de soorten informatie die wij van u kunnen verzamelen of die u kunt verstrekken (“Persoonlijke Informatie”) op de woodrock.be website (“Website” of “Service”) en elk van zijn verwante producten en diensten (collectief, “Diensten”), en onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en vrijgeven van die Persoonlijke Informatie. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u deze kunt inzien en bijwerken.

Dit Beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u (“Gebruiker”, “u” of “uw”) en Lovus VZW (“Lovus VZW”, “wij”, “ons” of “onze”). Als u deze overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om een dergelijke entiteit aan deze overeenkomst te binden, in welk geval de termen “Gebruiker”, “u” of “uw” naar een dergelijke entiteit zullen verwijzen. Indien u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt, of indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, dient u deze overeenkomst niet te aanvaarden en mag u geen toegang verkrijgen tot en gebruik maken van de Website en Diensten. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van dit Beleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of leiden.

Verzamelen van informatie

Wanneer u de Website opent, leggen onze servers automatisch informatie vast die uw browser verstuurt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, het type en de versie van uw browser, het type en de versie van uw besturingssysteem, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de Website en Diensten kwam, pagina’s van de Website en Diensten die u bezoekt, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, informatie waarnaar u op de Website zoekt, toegangstijden en -datums, en andere statistieken.

Automatisch verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie te verkrijgen over het gebruik en verkeer van de Website en Diensten. Deze statistische informatie wordt niet anderszins samengevoegd op een zodanige wijze dat een bepaalde Gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd en wij verzamelen of slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Privacy van kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18 jaar, gelieve dan geen Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Website en de Diensten. Indien u reden hebt om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de Website en de Diensten, neem dan contact met ons op om ons te verzoeken de Persoonsgegevens van dat kind uit onze Diensten te verwijderen.

Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren om nooit Persoonlijke Informatie te verstrekken via de Website en de Diensten zonder hun toestemming. Wij vragen ook dat alle ouders en wettelijke voogden die toezicht houden op de zorg voor kinderen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun kinderen worden geïnstrueerd om nooit Persoonlijke Informatie te verstrekken wanneer ze online zijn zonder hun toestemming.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Wij treden op als gegevensbeheerder en gegevensverwerker in de zin van de GDPR wanneer wij Persoonlijke Gegevens verwerken, tenzij wij een gegevensverwerkingsovereenkomst met u hebben gesloten in welk geval u de gegevensbeheerder bent en wij de gegevensverwerker.

Onze rol kan ook verschillen afhankelijk van de specifieke situatie met betrekking tot Persoonsgegevens. Wij handelen in de hoedanigheid van een verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij u vragen om uw Persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om uw toegang tot en gebruik van de Website en Diensten te verzekeren. In dergelijke gevallen zijn wij een gegevensbeheerder omdat wij het doel en de middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepalen en wij voldoen aan de verplichtingen van de gegevensbeheerders zoals uiteengezet in de GDPR.

Wij handelen in de hoedanigheid van een gegevensverwerker in situaties waarin u Persoonsgegevens verstrekt via de Website en Diensten. Wij zijn geen eigenaar van, hebben geen controle over of nemen geen beslissingen over de ingediende Persoonsgegevens, en dergelijke Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met uw instructies. In dergelijke gevallen treedt de Gebruiker die Persoonlijke Informatie verstrekt op als een gegevensbeheerder in de zin van de GDPR.

Om de Website en Diensten aan u ter beschikking te stellen, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen, moeten wij mogelijk bepaalde Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Als u de informatie waar wij om vragen niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde producten of diensten leveren. Alle informatie die wij van u verzamelen kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Verbeteren van de gebruikerservaring
  • Uitvoeren en beheren van de Website en Diensten

De verwerking van uw Persoonsgegevens hangt af van hoe u omgaat met de Website en Diensten, waar ter wereld u zich bevindt en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) u hebt toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing, wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming; (ii) de verstrekking van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan u onderworpen bent; (iv) de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; (v) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Wij baseren ons op de volgende rechtsgrondslagen zoals gedefinieerd in de GDPR op basis waarvan wij uw Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

  • Naleving van de wet en wettelijke verplichtingen

Merk op dat het ons onder sommige wetgevingen is toegestaan om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking door u af te melden, zonder dat wij ons hoeven te beroepen op toestemming of een van de andere bovengenoemde rechtsgrondslagen. In elk geval zullen wij u graag toelichten welke specifieke rechtsgrond op de verwerking van toepassing is, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract af te sluiten.

Openbaarmaking van informatie

Afhankelijk van de aangevraagde Diensten of indien nodig om een transactie te voltooien of een Dienst te verlenen die u hebt aangevraagd, kunnen wij uw informatie delen met onze filialen, gecontracteerde bedrijven en dienstverleners (gezamenlijk, “Dienstverleners”) waarop wij een beroep doen om te helpen bij de werking van de Website en de Diensten die u ter beschikking worden gesteld en waarvan het privacybeleid overeenstemt met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot Persoonlijke Informatie. Wij zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden en zullen geen informatie delen met niet-geaffilieerde derden.

Dienstverleners zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit noodzakelijk is om diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Dienstverleners krijgen de informatie die zij nodig hebben alleen om hun aangewezen functies uit te voeren, en wij machtigen hen niet om enige van de verstrekte informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing of andere doeleinden.

Wij kunnen ook persoonlijke informatie die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien de wet dit vereist of toestaat, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of een soortgelijk juridisch proces, en wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of te reageren op een verzoek van de overheid.

Bewaring van informatie

Wij zullen uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze overeenkomsten af te dwingen, geschillen op te lossen, en tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is.

Wij kunnen geaggregeerde gegevens gebruiken die zijn afgeleid van uw Persoonlijke Informatie of waarin deze is opgenomen nadat u deze hebt bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier waardoor u persoonlijk geïdentificeerd zou kunnen worden. Zodra de bewaartermijn is verstreken, wordt de Persoonlijke informatie verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

Overdracht van informatie

Afhankelijk van uw locatie kan de overdracht van gegevens gepaard gaan met de overdracht en opslag van uw informatie in een ander land dan uw eigen land. Landen buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte vallen hier echter niet onder. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer te weten komen door de relevante onderdelen van dit beleid te raadplegen of contact met ons op te nemen via de informatie in het contactgedeelte.

Rechten inzake gegevensbescherming volgens de GDPR

Indien u ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte (“EER”), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming en streven wij ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te wissen of het gebruik ervan te beperken. Indien u wenst te weten welke Persoonlijke Informatie wij over u bewaren en indien u wenst dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, gelieve ons te contacteren. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

(i) U hebt het recht om uw toestemming in te trekken wanneer u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor zover de rechtsgrondslag voor onze verwerking van uw Persoonsgegevens toestemming is, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

(ii) U hebt het recht om te vernemen of uw Persoonsgegevens door ons worden verwerkt, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking, en om een kopie te verkrijgen van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt.

(iii) U hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en te vragen dat deze wordt bijgewerkt of gecorrigeerd. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de Persoonsgegevens die volgens u onvolledig zijn, aan te vullen.

(iv) U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie indien de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van een openbaar gezag dat aan ons is toegekend, of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een met uw specifieke situatie verband houdende grond aan te voeren ter rechtvaardiging van het bezwaar.

(v) U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Deze omstandigheden zijn onder meer: de juistheid van uw Persoonsgegevens wordt door u betwist en wij moeten de juistheid ervan verifiëren; de verwerking is onwettig, maar u verzet zich tegen het wissen van uw Persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; wij hebben uw Persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig om uw wettelijke aanspraken vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan uw legitieme gronden. Wanneer de verwerking is beperkt, zal dergelijke Persoonlijke informatie dienovereenkomstig worden gemarkeerd en, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang.

(vi) U hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, uw Persoonlijke Informatie van ons te laten wissen. Deze omstandigheden zijn onder meer: de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u trekt uw toestemming voor verwerking op basis van toestemming in; u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct-marketingdoeleinden; en de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht om gegevens te wissen, zoals wanneer de verwerking noodzakelijk is: voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

(vii) U hebt het recht om uw Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder enige belemmering van onze kant, op voorwaarde dat een dergelijke overdracht geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen.

(viii) U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie. Als u niet tevreden bent met het resultaat van uw klacht rechtstreeks bij ons, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw Persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waar u deel van uitmaakt, of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Alle verzoeken tot uitoefening van uw rechten kunnen aan ons worden gericht via de contactgegevens in dit document. Wij wijzen u erop dat wij u kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken ingaan. Uw verzoek moet voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt te verifiëren dat u de persoon bent die u beweert te zijn of dat u de gemachtigde vertegenwoordiger bent van een dergelijke persoon. Als wij uw verzoek ontvangen van een gemachtigde vertegenwoordiger, kunnen wij u vragen om bewijs dat u een dergelijke gemachtigde vertegenwoordiger een volmacht hebt gegeven of dat de gemachtigde vertegenwoordiger anderszins een geldige schriftelijke bevoegdheid heeft om namens u verzoeken in te dienen.

U moet voldoende details vermelden om ons in staat te stellen het verzoek goed te begrijpen en erop te reageren. Wij kunnen niet op uw verzoek ingaan of u Persoonsgegevens verstrekken tenzij wij eerst uw identiteit of bevoegdheid om een dergelijk verzoek in te dienen hebben geverifieerd en hebben bevestigd dat de Persoonsgegevens op u betrekking hebben.

Cookies

Onze Website en Diensten maken gebruik van “cookies” om uw online ervaring te helpen personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, kan het zijn dat u de functies van de Website en Diensten niet volledig kunt ervaren. Klik hier voor meer informatie over cookies en hoe ze werken.

Wij kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor beveiliging en personalisatie, om de Website en Diensten te beheren en voor statistische doeleinden. U hebt de mogelijkheid om cookies te aanvaarden of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies standaard, maar u kunt uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat verkiest.

Gegevensanalyse

Onze Website en Diensten kunnen gebruik maken van analyse-instrumenten van derden die gebruik maken van cookies, webbakens of andere soortgelijke informatieverzamelende technologieën om standaardinformatie over internetactiviteit en -gebruik te verzamelen. De verzamelde informatie wordt gebruikt om statistische rapporten samen te stellen over gebruikersactiviteiten, zoals hoe vaak gebruikers onze Website en Diensten bezoeken, welke pagina’s zij bezoeken en hoe lang, etc. Wij gebruiken de informatie verkregen uit deze analyse-instrumenten om de prestaties te controleren en onze Website en Diensten te verbeteren. Wij gebruiken geen analyse-instrumenten van derden om persoonlijk identificeerbare informatie van onze Gebruikers op te sporen of te verzamelen en wij zullen geen informatie uit de statistische rapporten in verband brengen met een individuele Gebruiker.

Do Not Track signalen

Sommige browsers zijn uitgerust met een Do Not Track-functie waarmee u websites die u bezoekt, kunt laten weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden gevolgd. Volgen is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst traceren naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of onlinedienst gebruiken of bezoeken wanneer zij zich in de loop der tijd op verschillende websites begeven. De manier waarop browsers het Do Not Track-signaal doorgeven is nog niet uniform. Als gevolg daarvan zijn de Website en de Diensten nog niet ingesteld om Do Not Track-signalen die door uw browser worden doorgegeven te interpreteren of erop te reageren. Desondanks, zoals in meer detail beschreven in dit Beleid, beperken wij ons gebruik en verzamelen van uw Persoonlijke Informatie.

Links naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere bronnen of derden. Wij moedigen u aan om op te letten wanneer u de Website en Diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die Persoonlijke Informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen de door u verstrekte informatie op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen in een poging om te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van Persoonlijke Informatie in onze controle en bewaring. Geen enkele datatransmissie via het Internet of een draadloos netwerk kan echter worden gegarandeerd.

Daarom, terwijl wij ernaar streven om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het Internet zijn die buiten onze controle liggen; (ii) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens uitgewisseld tussen u en de Website en Diensten niet kan worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens kunnen worden bekeken of gemanipuleerd tijdens het transport door een derde partij, ondanks alle inspanningen.

Datalek

In het geval dat wij vernemen dat de veiligheid van de Website en de Diensten in het gedrang is gekomen of dat Persoonlijke Gegevens van Gebruikers zijn bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden wij ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsautoriteiten. In het geval van een datalek zullen wij redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te brengen indien wij van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de Gebruiker als gevolg van de inbreuk of indien kennisgeving anderszins bij wet verplicht is. Wanneer wij dit doen, zullen wij een kennisgeving op de Website plaatsen.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Wij kunnen u ook op andere manieren naar eigen goeddunken op de hoogte brengen, zoals via de contactinformatie die u hebt verstrekt.

Een bijgewerkte versie van dit Beleid zal onmiddellijk van kracht zijn na het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders vermeld. Uw voortgezet gebruik van de Website en Diensten na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment wordt vermeld) houdt in dat u instemt met deze wijzigingen. Zonder uw toestemming zullen wij uw Persoonlijke Informatie echter niet gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat werd vermeld op het ogenblik dat uw Persoonlijke Informatie werd verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden ervan. Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken en uw informatie in te dienen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit beleid, de informatie die wij over u bewaren, of als u uw rechten wilt uitoefenen, raden wij u aan contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens:

Lovus VZW

Waterhoenlaan 13,
9032 Gent
België

BTW: BE 0844.987.487

info@woodrock.be

 

Wij zullen proberen klachten en geschillen op te lossen en al het redelijke te doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de termijnen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te honoreren.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 4 mei 2022